הוראות ניכוי מס תשומות בגין רכב ואופנוע

07.12.2010

הוראות ניכוי מס תשומות בגין רכב ואופנוע

עפ”י סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף התשל”ו – 1975(להלן: החוק), עוסק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשמון יבוא שהוצא על שמו כבעל הטובין ,כל זאת, אם מתקיימים יתר התנאים הקבועים בחוק כדלקמן:

חשבונית מס הוצאה עפ”י סעיף 47 לחוק ומתקיימים לגביה הכללים שבסעיף 9א’ להוראות תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל”ו – 1976.
המס ששולם הנו בגדר מס תשומות כפי הגדרתו שבסעיף 1 לחוק, דהיינו: התשומה היא לשימוש בעסק או לצורכי העסק.
התשומה משמשת לעסקה החייבת במס כאמור בסעיף 41 לחוק .
עם זאת, תקנה 14(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל”ו – 1976 (להלן התקנות) שהותקנה מכוח סעיף 44(1) לחוק, אוסרת על העוסק לנכות את מס התשומות בגין רכישה או יבוא של “רכב פרטי”,גם אם הרכב משמש או נועד לשמש את העוסק אך ורק לצורכי העסקאות לשימוש בעסק.

להלן הנוסח המתוקן של הגדרת רכב פרטי בתקנה 1, שתחולתה מיום 10.07.05:
תקנות מס ערך מוסף, התשל”ו – 1976

1. (ב) ….
“לעניין תקנה זו ותקנות 2 ו-14 – “רכב פרטי” – רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ”א-1961, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק”ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו אך למעט ג’יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל”.

(בהדגשה – השינוי החל בנוסח התקנה)
משמעות התיקון –
משמעות התיקון היא הרחבת הגדרת רכב פרטי לצורך התקנות גם לדגמים המוכרים על פי תקנות התעבורה התשכ”א-1961 כרכב מסחרי.

לפיכך, עם כניסתה לתוקף של התקנה יחול דין דומה לרכב פרטי ולרכב מסחרי במצבים דלהלן:

א. חיוב בשימוש עצמי (תקנה 1 לתקנות).
ב. מכירת רכב פרטי או מסחרי משומש (תקנה 2 לתקנות).
ג. איסור ניכוי מס תשומות (תקנה 14 לתקנות).
תחולה –
התקנה תחול לגבי כל רכב שנמסר לקונה החל מיום 10/07/05 (להלן – היום הקובע) יחד עם זאת לגבי רכב שנמסר לקונה לפני היום הקובע במסגרת עסקת ליסינג , יחשב הרכב כ”רכב פרטי” החל מיום 1.1.2008 (ראה סעיף 5 להלן).
איסור ניכוי מס תשומות –
בעקבות התיקון, לא יותר ניכוי מס תשומות עפ”י תקנה 14 (א) לתקנות בגין רכישה (לרבות יבוא והשכרה) של רכב מסחרי שמשקלו אינו עולה על 3,500 ק”ג ובכלל זה טנדרים, רכב מסחרי אחוד, מסחריות קלות, וואנים וכדומה.
במילים אחרות, כל רכב שיימסר לקונה לאחר היום הקובע, אין לנכות את מס התשומות בגינו, למעט במקרים החריגים המפורטים בתקנה 14 (ב) לתקנות.

תקנה 14 (ב) לתקנות קובעת רשימה סגורה של עוסקים הרשאים לנכות את מס התשומות להלן סוגי העוסקים:
רכישת רכב בידי עוסק שעסקו מכירת רכבים
לימודי נהיגה בבית ספר לנהיגה;
השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;
הסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים;
סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור.
ג’יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי מפעל :
ג’יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל, אינו נחשב לעניין התקנות הנ”ל כ”רכב פרטי”, פועל יוצא מכך, הוא שאם מתקיימים התנאים כמפורט בסעיף 1 לעיל, ניתן לנכות את מס התשומות בגין רכישתו או יבואו לעניין זה יובהר, כי בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין “תל שבע” נקבע שרכב פרטי כאמור מסוג ג’יפ ייחשב כ”מועסק בתמידות בתנאי שדה” אם רוב רובו של השימוש ברכב נעשה בדרכים שאינן סלולות להוציא: נסיעות בדרך סלולה לצורכי מילוי דלק, מעבר משדה לשדה ונסיעה מהבית לשדה וחזרה. יודגש, כי כל שימוש אחר בדרכים סלולות יגרום לכך שהג’יפ לא ייחשב כ”מועסק בתמידות בתנאי שדה” ואין לנכות את מס התשומות בגינו.
עסקאות ליסינג –
רכב אשר נרכש במסגרת עסקה של ליסינג מימוני או תפעולי ונמסר לקונה לפני היום הקובע יותר ניכוי מס התשומות הכלול בחשבוניות המס אשר יוצאו לחוכר (הקונה) בגין העסקה עד ליום כ”ג בטבת התשס”ח (01/01/08) בכפוף לתנאים הקבועים בהוראת פרשנות 1/2002 (“השכרת רכב פרטי בליסינג תפעולי – פיצול למרכיבי השכרה ותחזוקה”).
מכירת רכב כאמור לאחר ה- 1.1.08 (לאחר מימוש אופצית הרכישה ) ע”י החוכר, הרשום כעוסק, שניכה את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו ע”י חברת הליסינג בגין התשלומים החודשיים – תחויב במס באופן יחסי למס התשומות שנוכה (הוראות סעיף 31(4) לחוק מס ערך מוסף).
ניכוי מס תשומות בגין הוצאות שוטפות (אחזקה , דלק וכיו”ב) –
אין באמור לעיל בכדי לשנות את ההסדר החוקי החל לעניין ניכוי מס תשומות בשל הוצאות שוטפות.
לפיכך, מס התשומות שהוטל על עוסק בגין הוצאות שוטפות הקשורות לשימוש ברכב הפרטי או המסחרי יותר בניכוי כאמור בהוראות תקנה 18 לתקנות בשיעור יחסי , שהוא כיחס השימוש העסקי לכלל השימוש .
היה בשימוש שלא לצורכי עסק שימוש בלתי מסוים ינהגו בו לפי הכללים כדלהלן :
א. קבע המנהל את השימוש היחסי שלא לצורכי עסק – יראו את קביעתו כשומה וינהגו על פיה כל עוד לא נקבע אחרת .
ב. לא קבע המנהל את החלק היחסי ,ועיקר השימוש בנכס או השירות הוא לצורכי עסק רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות .
ג. לא קבע המנהל את החלק היחסי ,ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא שלא לצורכי עסק רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות .
ניכוי מס תשומות בגין רכישה או יבוא אופנוע –
קטנועים ואופנועים אינם בגדר “רכב פרטי” כמשמעותו בתקנה 1 ולפיכך לא יחול בגינם האמור בסעיפים 1-5 לעיל .
יחד עם זאת בהתחשב באופי השימוש המעורב באופנועים וקטנועים יש להחיל בגין רכישתם (לרבות יבואם או השכרתם) את הוראות תקנה 18 כאמור בסעיף 5 לעיל.

במילים אחרות, שימוש באופנוע אשר אינו ניתן לייחוס מסוים יזכה את העוסק בניכוי מס יחסי, כך שבמקרים בהם עיקר השימוש הוא לצורכי העסק (כגון שליחויות וכו’) יוכר 2/3 ממס התשומות, בעוד שביתר המקרים יוכר ניכוי של 25% ממס התשומות.

במקביל, מכירת האופנוע בעתיד ע”י העוסק תחויב במס באופן יחסי למס התשומות שנוכה, כאמור בסעיף 31 (4) לחוק.
השכרת רכב פרטי –
הגדרת “מכר” שבסעיף 1 לחוק, כוללת בין היתר, גם השכרה.
מכאן, שכל האמור לעיל, יחול גם על עוסק השוכר רכב פרטי.

להלן רשימת כלי הרכב הכלולים בתוספת הרביעית לתקנות :
כלי הרכב הכלולים בתוספת הרביעית נחשבים לרכב פרטי לעניין התקנות הנ”ל ומס התשומות בגין הרכישה או היבוא אינו ניתן לניכוי.

(לאחר תיקון הגדרת “רכב פרטי” בתקנה 1 לתקנות מע”מ / בתוקף מיום 10.07.05) רובם המכריע של כלי הרכב הכלולים בתוספת הרביעית לתקנות הינם בגדר “רכב פרטי לעניין ניכוי מס תשומות”. יחד עם זאת, מאחר והתוספת לא בוטלה, להלן רשימת כל הרכב:

תוצר דגם מע”מ תשומות הערות
B.M.W X5 לא מוכר נמכר כחדש
GM HUMMER לא מוכר נמכר כחדש(על כל דגמיו)
GMC ג’ימי לא מוכר נמכר גם כשברולט ג’ימי
GMC יוקון לא מוכר בדרך כלל יבוא אישי
GMC ספארי לא מוכר לא קיים כחדש
אופל פרונטרה לא מוכר לא קיים כחדש
איסוזו רודיאו לא מוכר נמכר כחדש
איסוזו טרופר לא מוכר נמכר כחדש
ביואיק רנדוו לא מוכר נמכר כחדש (ודומיהם)
ג’יפ גרנד צ’ירוקי לא מוכר נמכר כחדש
ג’יפ (קרייזלר) ליברטי/צ’ירוקי לא מוכר נמכר כחדש
דייהו מוסו לא מוכר לא קיים כחדש
דייהו קורנדו לא מוכר לא קיים כחדש
וולבו XC לא מוכר נמכר כחדש
טויוטה פור-ראנר לא מוכר לא קיים כחדש
טויוטה פראדו (לנד-קרוזר) לא מוכר נמכר כחדש
טויוטה פריוויה לא מוכר לא קיים כחדש
יונדאי גלופר לא מוכר לא קיים כחדש
יונדאי טרג’ט לא מוכר נמכר כחדש
יונדאי טרקאן לא מוכר נמכר כחדש (ודומיהם)
לינקולן נוויגיטור לא מוכר יבוא אישי
לנד-רובר דיסקברי לא מוכר נמכר כחדש
לנד-רובר פרילנדר לא מוכר נמכר כחדש
לנד-רובר ריינג’ רובר לא מוכר נמכר כחדש
טויוטה לקסוס RX300 לא מוכר יבוא אישי (ודומיהם)
מאזדה MPV לא מוכר נמכר כחדש
מיצובישי ספייסגיר(400L) לא מוכר נמכר כחדש
מיצובישי פג’רו לא מוכר נמכר כחדש
מרצדס סדרה M לא מוכר נמכר כחדש
מרצדס סדרה G לא מוכר נמכר כחדש
מרצדס ויאנו לא מוכר נמכר כחדש (ודומיהם)
ניסן טרנו לא מוכר נמכר כחדש
ניסן פטרול לא מוכר נמכר כחדש
ניסן X-TRAIL לא מוכר נמכר כחדש
סאנגיאנג מוסו לא מוכר נמכר כחדש
סאנגיאנג קורנדו לא מוכר נמכר כחדש
סאנגיונג רקסטון לא מוכר נמכר כחדש (ודומיהם)
סוזוקי ויטרה/ גרנד- ויטרה לא מוכר נמכר כחדש
סיטרואן 8C נמכר כחדש (ודומיהם)
|סאנגיונג רודיוס RODIUS לא מוכר נמכר כחדש
פולקסואגן טוארג לא מוכר נמכר כחדש
פולקסואגן טרנספורטר
מולטי-ואן* HIGHLINE, BASIC COMFORTLINE לא מוכר נמכר כחדש
פורד אקספלורר לא מוכר לא קיים כחדש
פורד ארוסטאר לא מוכר לא קיים כחדש
פורד וינדסטאר לא מוכר לא קיים כחדש
פורד אקספדישן לא מוכר יבוא אישי (ודומיהם)
פורשה קאיין לא מוכר נמכר כחדש
פיאט יוליסה לא מוכר נמכר כחדש (ודומיהם)
קאיה קרניבל לא מוכר נמכר כחדש
קאיה סורנטו לא מוכר נמכר כחדש
קדילק אסקלייד לא מוכר יבוא אישי (ודומיהם)
קרייזלר וויאג’ר / גראנד וויאג’ר לא מוכר נקרא גם
TOWN AND COUNTRY
שברולט אסטרו לא מוכר לא קיים כחדש
שברולט בלייזר לא מוכר תאום של GMC ג’ימי
שברולט טאהו לא מוכר תאום של GMC יוקון
שברולט** טריילר בלייזר לא מוכר נמכר כחדש (ודומיהם)