שווי שימוש רכב ליניארי

08.01.2010

ב 1- בינואר 2010 נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב). על -פי
התיקון, יחושב שווי השימוש של כלי רכב חדשים (שנרשמו לראשונה מ- 1.1.2010 ) לפי
השיטה הליניארית, לפיה סכום שווי השימוש יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת מחיר
הרכב לצרכן בשיעור שווי השימוש.


בשנת 2010 בלבד יעמוד שיעור שווי השימוש על 2.04% לגבי כלי רכב שמחירם לצרכן לא
יעלה על 130 אלף ש”ח, ו 2.48%- לגבי כלי רכב שמחירם לצרכן מעל 130 אלף ש”ח . תקרת
המחיר לצרכן לצורך חישוב שווי השימוש נקבעה לסכום של 467,180 ש”ח.
לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה לפני 1.1.2010 , תמשיך לחול שיטת קבוצות המחיר.
החל משנת 2010 , שווי השימוש ברכב היברידי יופחת בסכום קבוע של 520 ש”ח, הן לרכב
חדש שנרשם מ- 1.1.2010 , והן לרכב שנרשם לראשונה לפני המועד האמור.
רשות המסים מפרסמת את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם, באתר רשות
המידע .https://www.shaam.gov.il/mm-usecar/ : המסים באינטרנט, בכתובת הבאה
באתר מובא במתכונת של שאילתא לחיפוש לפי קוד תוצר וקוד דגם (בהתאם לשיטת
הקודים של משרד הרישוי, כפי שאלה מוטבעים על גבי רישיון הרכב), וכן במתכונת של
להורדה. EXCEL קבצי
הוראות והסברים נוספים בנושא יתפרסמו בקרוב.