מסלולים למיסוי הכנסות מדמי שכירות דירת מגורים בישראל

19.02.2011

מיסוי הכנסות מדמי שכירות מדירת מגורים בישראל

מסלול פטור:
הכנסות יחיד מהשכרת דירת מגורים (אחת או יותר) בישראל עד 4,760 ₪ לחודש פטורות ממס הכנסה בעמידה בתנאים הבאים:
1. הדירה משמשת למגורים לפי טיבה.
2. הכנסות משכר דירה לא חייבות ברישום בספרי המשכיר.
3. השוכר אישר בחתימת ידו כי הדירה משמשת למגורים בלבד.
הפטור מתואם באופן שבו סכום ההכנסה החודשים מעל התקרה מקטין באופן יחסי את הסכום הפטור.

לדוגמא (חישוב לפי תקרה לשנת 2011 הכנסה משכר דירה הינה 5,000 ₪ לחודש (240 ₪ מעל התקרה).
הסכום הפטור מחושב באופן הבא: (4,760 – 5,000)- 4,760= 4,520.
הסכום הפטור הינו 4,520 ₪ לחודש ואילו 480 ₪ חייבים במס לפי שיעור המס השולי של המשכיר.

התרת הוצאות המיוחסות לדמי שכירות החייבים במס בלבד:
לפי הוראות מס הכנסה אם מדובר בהוצאה מעורבת, ניתן להכיר בהוצאה על החלק החייב במס (ניתן להכיר בהוצאות פחת, שיפוצים, ועד בית וכו’).

מסלול מס בשיעור של 10% על הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל:
על הכנסות יחיד מהשכרת דירה (אחת או יותר) למגורים מישראל ושאינן הכנסות מעסק ניתן לשלם מס בשיעור של 10%.
בחר יחיד במסלול מס בשיעור 10% – אינו זכאי לדרוש הוצאות ששימשו בייצור ההכנסה, לרבות פחת.
על מנת להיכנס למסלול יש לשלם מקדמה של 10% (לפי מחזור הכנסות של שנה קודמת) עד 30 יום מתום שנת המס.

מסלול מס שולי על הכנסות משכירות:
במסלול הנ”ל יחיד יחוייב על הכנסותיו מהשכרת דירה (אחת או יותר) למגורים בישראל בשיעור מס שולי של אותו יחיד. מנגד ניתן לדרוש הוצאות ששימשו לייצור הכנסה מהשכרת דירה למגורים (כגון הוצאות מימון,פחת, ועד שיפוצים וכו’).

מע”מ:
אין חיוב במס ערך מוסף על הכנסות מהשכרה למגורים.

ביטוח לאומי:
הכנסות משכר דירה במסלול פטור ובמסלול 10% לא חייבות בדיווח ותשלום למוסד לביטוח לאומי.
הכנסות משכר דירה במסלול מס שולי חייבות בדיווח ותשלום למוסד לביטוח לאומי.
כאשר הכנסות פאסיביות (שכר דירה, ריבית ודיבידנד) עולות על הכנסות אקטיביות (עסק, משכורת) חלה חובת דיווח ותשלום למוסד לביטוח לאומי.

לסיכום:

מומלץ לכל בעל נכס לבחון את האפשרות האופטימלית ולהתייעץ עם משרד רואי חשבון במרכז.